ТЪРСЕНЕ
http://arahna-bg.com/

Категории

Производители

Доставчици

Oтстъпка

Осигурителен календар-2015г Няма продукти

Осигурителен календар-2015г
Октомври 2015 г.

Подаване на VIES-декларация от регистрирано лице, което е извършило вътреобщностни доставки, доставки като посредник в тристранна операция (с изключение на получено авансово плащане (цялостно или частично) от посредник в тристранна операция) или доставки на услуги по чл. 21, ал. 2 от ЗДДС (включително получените авансови плащания), с място на изпълнение на територията на друга държава членка за данъчния период – месец септември.
14.10.2015
окт
14
Подаване на справка-декларация по ЗДДС, ведно с отчетни регистри и внасяне на дължимия ДДС за данъчния период - месец септември.
14.10.2015
окт
14
Регистрирано лице по чл. 154 или чл. 156 от ЗДДС подава справка-декларация за доставки на далекосъобщителни услуги, услуги за радио- и телевизионно излъчване или услуги, извършвани по електронен път, по които получатели са данъчно незадължени лица, които са установени, имат постоянен адрес или обичайно пребивават на територията на държава членка за предходното календарно тримесечие и внася дължимия данък.
20.10.2015
окт
20
Кодекс за социално осигуряване

Внасяне на осигурителните вноски за държавно обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване: за самоосигуряващите се лица на авансово дължимите месечни осигурителни вноски за месец Септември 2015 г.
25.10.2015
следващ работен ден: 26.10.2015
окт
25
Внасяне на осигурителните вноски за държавно обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване: за лицата по чл. 4, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване, върху получените, включително начислените и неизплатените или върху неначислени през месец септември възнаграждения, които се отнасят за труд, положен през месец септември 2015 г.
25.10.2015
следващ работен ден: 26.10.2015
окт
25
Внасяне на осигурителните вноски за държавно обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване: за лицата по чл. 4, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване, върху допълнителни доходи от трудова дейност (например допълнителни трудови възнаграждения за постигнати резултати) начислени или изплатени след 25 септември 2015 г., отнасящи се за труд положен през месец август 2015 г.
25.10.2015
следващ работен ден: 26.10.2015
окт
25
Внасяне на осигурителните вноски за държавно обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване: за лицата по чл. 4, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване, върху допълнителни доходи от трудова дейност (например допълнителни трудови възнаграждения за постигнати резултати) начислени или изплатени през месец септември 2015 г., отнасящи се за труд положен преди месец август 2015 г.
25.10.2015
следващ работен ден: 26.10.2015
окт
25
Внасяне на осигурителните вноски за държавно обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване: за избралите да се осигуряват за фонд „Пенсии” и допълнително задължително пенсионно осигуряване за месец септември 2015 г.: - лица, изпратени на работа в чужбина от български посредник; - лица, работещи в международни органи или организации със съгласието на компетентните български държавни органи.
25.10.2015
следващ работен ден: 26.10.2015
окт
25
Внасяне на осигурителните вноски за държавно обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване: за съпругите/съпрузите на дългосрочно командировани служители в дипломатически служби по време на задграничния им мандат осигурителни вноски, отнасящи се за месец септември 2015 г.
25.10.2015
следващ работен ден: 26.10.2015
окт
25
Внасяне на осигурителните вноски за държавно обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване: за съпрузите на лицата, регистрирани като упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност и на регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители, когато с тяхно съгласие участват в упражняваната от тях трудова дейност за месец септември 2015 г.
25.10.2015
следващ работен ден: 26.10.2015
окт
25
Внасяне на осигурителните вноски за държавно обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване: за лицата, чието недопускане или отстраняване от работа е обявено за незаконно с акт, който е влязъл в сила през месец септември 2015 г.
25.10.2015
следващ работен ден: 26.10.2015
окт
25
Внасяне на осигурителните вноски за държавно обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване: за лицата, които през месец септември 2015 г. са възстановени на работа по реда, определен в специални закони.
25.10.2015
следващ работен ден: 26.10.2015
окт
25
Внасяне на осигурителните вноски за държавно обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване: за лицата, чието уволнение от работа е обявено за незаконно с акт, който е влязъл в сила през месец септември 2015 г.
25.10.2015
следващ работен ден: 26.10.2015
окт
25
Внасяне на осигурителните вноски за държавно обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване: за трудоустроените лица, на които през месец септември 2015 г. се полага обезщетение, тъй като не им е предоставена подходяща работа.
25.10.2015
следващ работен ден: 26.10.2015
окт
25
Внасяне на осигурителните вноски за държавно обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване: за лицата, на които през месец септември 2015 г.е изплатено обезщетение за оставане без работа.
25.10.2015
следващ работен ден: 26.10.2015
окт
25
Внасяне на осигурителните вноски за държавно обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване: за лицата, които работят без трудови правоотношения върху изплатените възнаграждения през месец септември 2015 г.
25.10.2015
следващ работен ден: 26.10.2015
окт
25
Внасяне на осигурителните вноски за държавно обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване: за работещите в чужбина по трудови или служебни правоотношения с български осигурител, които подлежат на задължително осигуряване по българското законодателство, осигурителни вноски, отнасящи се за месец септември 2015 г.
25.10.2015
следващ работен ден: 26.10.2015
окт
25
Внасяне на осигурителните вноски за държавно обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване: за морските лица, за положения труд през месец септември 2015 г.
25.10.2015
следващ работен ден: 26.10.2015
окт
25
Закон за данъците върху доходите на физическите лица

Внасяне от работодателя на авансовия данък, определен по реда на чл. 42, ал. 6 от ЗДДФЛ върху брутния размер на сумата от частичните плащания по трудови правоотношения, направени през месец септември, когато пълният размер на начислените от работодателя доходи от трудово правоотношение за този месец не е изплатен до 25 октомври.
25.10.2015
следващ работен ден: 26.10.2015
окт
25
Внасяне от работодателя на авансовия данък, удържан през месец септември за доходи от трудови правоотношения.
25.10.2015
следващ работен ден: 26.10.2015
окт
25
Внасяне на окончателните данъци по глава шеста от ЗДДФЛ за третото тримесечие на годината и подаване на данъчната декларация по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и чл. 201, ал. 1 от ЗКПО за тези данъци.
31.10.2015
следващ работен ден: 02.11.2015
окт
31
Внасяне на авансовия данък за третото тримесечие на годината за придобити доходи от стопанска дейност по чл. 29 от ЗДДФЛ и от наем или от друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество и подаване на данъчната декларация по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и чл. 201, ал. 1 от ЗКПО за тези данъци.
31.10.2015
следващ работен ден: 02.11.2015
окт
31
Закон за корпоративното подоходно облагане

Деклариране на направените залози и данъка от организатори на хазартни игри и от оператори на телефонна или друга електронна съобщителна услуга за проведени през предходния месец хазартни игри, при които залогът за участие е чрез цената на телефонна или друга електронна съобщителна услуга. Внасяне на този данък от операторите на телефонна или друга електронна съобщителна услуга.
10.10.2015
следващ работен ден: 12.10.2015
окт
10
Месечните авансови вноски за октомври за корпоративния данък по Закона за корпоративното подоходно облагане.
15.10.2015
окт
15
Деклариране и внасяне на данъка за трето тримесечие върху хазартната дейност от игри с игрални автомати и игри в игрално казино.
15.10.2015
окт
15
Деклариране и внасяне на данъците при източника по ЗКПО за трето тримесечие.
31.10.2015
следващ работен ден: 02.11.2015
окт
31
Закон за здравното осигуряване

Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване: за лицата по чл. 4, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване, върху получените, включително начислените и неизплатените или върху неначислени през месец септември възнаграждения, които се отнасят за труд, положен през месец септември 2015 г.
25.10.2015
следващ работен ден: 26.10.2015
окт
25
Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване: за лицата по чл. 4, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване върху допълнителни доходи от трудова дейност (например допълнителни трудови възнаграждения за постигнати резултати) начислени или изплатени след 25 септември 2015 г., отнасящи се за труд положен през месец август 2015 г.
25.10.2015
следващ работен ден: 26.10.2015
окт
25
Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване: за лицата по чл. 4, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване върху допълнителни доходи от трудова дейност (например допълнителни трудови възнаграждения за постигнати резултати) начислени или изплатени през месец септември 2015 г., отнасящи се за труд положен преди месец август 2015 г.
25.10.2015
следващ работен ден: 26.10.2015
окт
25
Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване: за лицата в неплатен отпуск през месец септември 2015 г., които не са подлежали на осигуряване на друго основание.
25.10.2015
следващ работен ден: 26.10.2015
окт
25
Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване: за лицата, които през месец септември 2015 г. са били във временна неработоспособност поради болест, бременност и раждане и отпуск за отглеждане на малко дете по реда на чл. 164, ал. 1 и 3 и отпуск за осиновяване на дете от 2- до 5- годишна възраст по реда на чл. 164б, ал. 1 и 4 от Кодекса на труда.
25.10.2015
следващ работен ден: 26.10.2015
окт
25
Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване: за авансово дължимите здравноосигурителни вноски от лицата по чл. 4, ал. 3, т. 1, 2 и 4 от Кодекса за социално осигуряване – лица, регистрирани като упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност, лицата, упражняващи трудова дейност като еднолични търговци, собственици или съдружници в търговски дружества и физическите лица - членове на неперсонифицирани дружества, регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители (самоосигуряващите се лица по смисъла на КСО) за месец септември 2015 г.
25.10.2015
следващ работен ден: 26.10.2015
окт
25
Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване: за лицата, които работят без трудови правоотношения върху изплатените възнаграждения през месец септември 2015 г.
25.10.2015
следващ работен ден: 26.10.2015
окт
25
Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване: за лицата, които през месец септември 2015 г. са подлежали на здравно осигуряване по реда на чл. 40, ал. 5 т. 1 от Закона за здравното осигуряване (лица, които не са били осигурени на основание по чл. 40, ал. 1, 2 или 3 от закона).
25.10.2015
следващ работен ден: 26.10.2015
окт
25
Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване: за морските лица за положения труд през месец септември 2015 г.
25.10.2015
следващ работен ден: 26.10.2015
окт
25
Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване: за служителите на Българската православна църква и други нормативно признати вероизповедания, които не получават възнаграждения за извършвана дейност за месец септември 2015 г.
25.10.2015
следващ работен ден: 26.10.2015
окт
25
Закон за местните данъци и такси

Плащане на туристически данък за реализираните през предходния месец нощувки от лицата, предоставящи услугата „нощувка” в места за настаняване по смисъла на Закона за туризма.
15.10.2015
окт
15
Плащане на втора вноска на данъка върху недвижимите имоти за текущата година.
30.10.2015
окт
30
Плащане на втора вноска на данъка върху превозните средства за текущата година.
30.10.2015
окт
30
Внасяне на окончателния годишен /патентен/ данък за четвъртото тримесечие на текущата година.
31.10.2015
следващ работен ден: 02.11.2015
окт
31
Закон за статистика на вътрешнообщностната търговия със стоки

Подаване съгласно чл. 11, ал. 1 от ЗСВТС на Интрастат декларации -пристигания/изпращания за месец септември 2015 г.
14.10.2015
окт
14
Подаване съгласно чл.10, ал. 1 от ЗСВТС на Уведомление за неподаване на месечни декларации за септември 2015 г.
14.10.2015
окт
14
Подаване съгласно чл.11 ал. 2 от ЗСВТС на Интрастат декларации -пристигания/изпращания за месец септември 2015 г., за новорегистрираните Интрастат оператори с възникнало текущо задължение.
20.10.2015
окт
20
Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г.

Подаване на данни от сервизна фирма на фискални устройства за издадените свидетелства за регистрация на фискални устройства, за прекъсване и започване на сервизното обслужване, както и за получени уведомления за загубване, повреждане или унищожаване на свидетелството за регистрация на фискалното устройство през месец септември.
15.10.2015
окт
15
Подаване на данни от производител/ вносител на фискални устройства за разчетени фискални памети през месец септември.
15.10.2015
окт
15
Наредба № Н – 8 от 29 Декември 2005 г.

Подаване на декларация образец № 3 с данните за месец септември 2015 г. за лицата, които са здравно осигурени за сметка на републиканския бюджет, с изключение на данните, подавани от Националния осигурителен институт.
10.10.2015
следващ работен ден: 12.10.2015
окт
10
Подаване на декларации образец № 1 от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения, с данните за месец септември 2015 г.
25.10.2015
следващ работен ден: 26.10.2015
окт
25
Подаване на декларации образец № 1 от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения, с данните за месец септември 2015 г. при полагащо се обезщетение на трудоустроено лице, на което не е предоставена подходяща работа.
25.10.2015
следващ работен ден: 26.10.2015
окт
25
Подаване на декларации образец № 1 от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения, с данните за месец септември 2015 г. за лицата, на които за осигурителен стаж се зачита времето по чл. 9, ал. 3, т. 1, 2 и 5 от Кодекса за социално осигуряване.
25.10.2015
следващ работен ден: 26.10.2015
окт
25
Подаване на декларации образец № 1 от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения, за начислени или изплатени допълнителни доходи от трудова дейност за месец август 2015 г., които са начислени или изплатени след 25 септември 2015 г.
25.10.2015
следващ работен ден: 26.10.2015
окт
25
Подаване на декларации образец № 1 от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения, за начислени или изплатени допълнителни доходи от трудова дейност за месец преди август 2015 г., които са начислени или изплатени през месец септември 2015 г.
25.10.2015
следващ работен ден: 26.10.2015
окт
25
Подаване на декларация образец № 1 от самоосигуряващите се лица с данните за месец септември 2015 г.
25.10.2015
следващ работен ден: 26.10.2015
окт
25
Подаване на декларация образец № 1 с код за вид осигурен 22 от самоосигуряващите се лица, които са пожелали да подадат еднократно декларацията, в случай, че се осигуряват само във фонд „Пенсии” за инвалидност поради общо заболяване, за старост и смърт, когато осигуряването е възникнало след 1 август 2015 г. и месец септември 2015 г. е първия пълен календарен месец в осигуряване.
25.10.2015
следващ работен ден: 26.10.2015
окт
25
Подаване на декларация образец № 7 от лицата, за които през месец Септември 2015 г. е възникнало задължението за осигуряване на основание чл. 40, ал. 5, т. 1 от Закона за здравното осигуряване - лица, които не са осигурени на основание чл. 40, ал. 1, 2 или 3 от закона.
25.10.2015
следващ работен ден: 26.10.2015
окт
25
Подаване на декларация образец № 6 от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения за дължимите за месец септември 2015 г. задължителни осигурителни вноски.
25.10.2015
следващ работен ден: 26.10.2015
окт
25
Подаване на декларации образец № 1 с данните за месец септември 2015 г. от посредникът, компетентният български държавен орган, изпращащото ведомство за лицата по чл. 16, 17, и 17а от НООСЛБГРЧМЛ – изпратени на работа в чужбина от български посредник; работещи в международни органи или организации със съгласието на компетентните български държавни органи; съпруга/съпругата на дългосрочно командирован служител в дипломатическа служба.
25.10.2015
следващ работен ден: 26.10.2015
окт
25
Подаване на декларация образец № 1 от самоосигуряващите се лица, с данните за месец септември 2015 г. за съпруг/съпруга, когато участва в упражняваната трудова дейност и по желание се осигурява за инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт и за общо заболяване и майчинство.
25.10.2015
следващ работен ден: 26.10.2015
окт
25
Подаване на декларации образец № 1 от осигурителите, клоновете и поделенията им за лицата, работили без трудови правоотношения, чиито възнаграждения са изплатени през месец септември 2015 г.
25.10.2015
следващ работен ден: 26.10.2015
окт
25
Закон за данък върху застрахователните премии

Внасяне от застрахователите или данъчните представители на данъка върху застрахователните премии, дължим за предходното тримесечие.
31.10.2015
следващ работен ден: 02.11.2015
окт
31
Подаване на данъчна декларация по чл. 14, ал. 1 от ЗДЗП за предходното тримесечие.
31.10.2015
следващ работен ден: 02.11.2015
окт
31
0700 18 700 помощ при деклариране и плащане
Адреси на офиси на НАП
Данъчен календар 2015 г.
265KB, от 20.01.2015
Осигурителен календар 2015 г.
150KB, от 20.01.2015

Няма продукти в тази категория

Количка  

Няма продукти

Доставка лв. 0.00
Общо лв. 0.00

Количка Поръчай

Oтстъпка